Program MIRACLE  

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 

Tytuł projektu: „MIRACLE – bezobsługowy, samouczący się system rozpoznawania, analizy i dekompozycji procesów bezpośrednio w środowisku biznesowym pozwalający na automatyzację wytwarzania i utrzymania robotów przez użytkownika końcowego”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0944/19
Całkowita wartość wydatków na realizację projektu (PLN): 9 884 928,70
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych (PLN): 9 884 928,70
Wartość dofinansowania (PLN): 5 826 928,99
Okres realizacji: 01.04.2020 – 30.09.2022

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego Systemu automatyzacji procesów biznesowych typu back-office głównie poprzez wykorzystanie techniki rozpoznawania i przetwarzania obrazu wraz z wbudowanymi mechanizmami sztucznej inteligencji, które pozwolą na automatyczne tworzenie robotów. System MIRACLE to platforma, która będzie funkcjonowała w oparciu o Silnik Sztucznej Inteligencji (SI). Nowo zaprojektowany silnik (SI) odpowiedzialny będzie za całość innowacyjnego procesu z wykorzystaniem rejestracji, rozpoznawania i przetwarzania obrazu, automatyzacji testów oraz tworzenia robotów. Silnik ten zostanie zaprojektowany poprzez napisanie oprogramowania zawierającego poszczególne funkcjonalności składające się na obsługę całego procesu. Praca Systemu opierać się będzie na obserwatorach w wersji hardware lub software zainstalowanych na stacjach roboczych. Rozwiązanie poprzez swoją uniwersalność zapewniać będzie swobodną implementację innych algorytmów i modułów.

System MIRACLE jako całość odpowiadać będzie na zidentyfikowane potrzeby rynkowe związane z automatyzacją procesów biznesowych typu back-office, które wymagają szybkiego wdrożenia i nie wymagają dużych nakładów finansowych, są przy tym elastyczne względem rynku i adaptowane do zmian wynikających z działań konkurencji. System będzie również w stanie lepiej dostosować się do polityki bezpieczeństwa i obowiązujących w organizacji zasad compliance. Przewagą konkurencyjną Systemu MIRACLE będzie również możliwość szybszego dostarczenia usługi finalnej do Klienta, która po stronie użytkownika końcowego pozwoli na poprawę efektywności realizowanych procesów.