POLITYKA PRYWATNOŚCI Makeitright sp. z o.o.

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z przetwarzaniem danych osób odwiedzający witrynę internetową www.makeitright.pl zwanej dalej „stroną”.

A. Pliki Cookies

 1. Dla wygody osób korzystających ze strony, wykorzystujemy pliki cookies i inne podobne technologie. Celem
  wykorzystania plików jest dostosowanie strony do potrzeb użytkowników, ale również w celu gromadzenia danych
  statystycznych.
  Cookies – to krótkie pliki testowe zapisywane w pamięci urządzenia końcowego (zazwyczaj w przeglądarce
  internetowej. Zawierają one parametry przypisane użytkownikowi, a zapisywane są w postaci tekstowej. Dzięki nim
  istnieje m.in. możliwość zidentyfikowania powracającego użytkownika, a także zapamiętanie dokonanych na stronie
  wyborów. Obsługa plików cookies może być parametryzowana przez użytkownika w jego przeglądarce internetowej. Tam
  też można usunąć zapisane przez nas pliki.
 2. Pliki cookies mogą być wykorzystywane również przez naszych partnerów, w szczególności przez dostawcę usług
  analitycznych – Google Inc.
 3. Strona wykorzystuje następujące pliki cookies:
  1. Zapamiętujące wybór opcji językowej;
  2. Zapamiętujące inne opcje wyboru;
  3. Podtrzymujące sesję.
 4. Obsługa plików cookies może być parametryzowana przez użytkownika w jego przeglądarce internetowej. Tam też
  można usunąć zapisane przez nas pliki. Ustawienia przeglądarki zezwalającej na instalacje cookies, traktowane
  będą, jako wyrażenie zgody na ich wykorzystanie.

B. Dane analityczne

 1. Strona wykorzystuje zewnętrzne narzędzia analityczne w postaci części Google Marketing Platform.
 2. Na stronie zaimplementowano Google Analytics Measurement Code. W ramach usługi zbierane są dane obejmujące
  charakterystykę użytkownika, a także cechy sesji.
 3. Dane nie są przetwarzane w połączeniu z danymi identyfikującymi użytkownika.
 4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Google Inc. znajdują się pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/partners/

C. Dane osobowe

 1. Część pierwsza – informacje podstawowe w przypadku podania przez Panią/Pana danych osobowych, w celu nawiązania
  lub podtrzymania kontaktu służbowego lub relacji handlowych z ProService Finteco sp. z o.o. 

D. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ProService Finteco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 12A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000594698, o nadanym NIP: 7010533747, o kapitale zakładowym 1.123.250,00 zł.

E. Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, którym jest Dariusz Fornal.
Z IOD można skontaktować się za pomocą poczty e-mail pod adresem: iod@fintec.local.pl lub za pośrednictwem telefonu poprzez sekretariat Administratora +48 22 58 81 900.

F. Cele przetwarzania danych
Administrator przetwarza dane osobowe w celu nawiązywania i utrzymywania kontaktów służbowych i relacji handlowych. Dane przetwarzane są na podstawie zgody podmiotu którego dane dotyczą, a wyrażającą się w dobrowolnym podaniu tych danych (art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
, dalej: RODO), a także w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Do prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią należą:

 1. nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy handlowej,
 2. marketing, promocja i rozwój produktów ProService Finteco sp. z o.o. oraz spółek z grupy;
 3. ustalenie, dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami;
 4. przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw ProService Finteco Sp. z o.o.;
 5. prowadzenie statystyk i analiz.

G. Odbiorcy danych
Dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym następujące usługi na rzecz Administratora:

 1. usługi marketingu, promocji i rozwoju ProService Finteco sp. z o.o. oraz spółek z grupy ProService
  Finteco sp. z o.o.;
 2. usługi techniczno–informatyczne i analityczne,
 3. prowadzenie archiwum zewnętrznego lub niszczenie danych,
 4. prowadzenie audytów, nadzoru zgodności z prawem, doradztwa.

a także Administrator będzie udostępniać dane osobowe (1) doradcom prawnym lub (2) podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia.

H. Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej
Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do jakichkolwiek odbiorców w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

Część druga – Rzetelność i przejrzystość przetwarzania

A. Okres przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania uzasadnionego interesu Administratora, w tym trwania relacji handlowych lub kontaktów służbowych w związku z którymi dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, a w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania.

B. Prawa osoby, której dane są przetwarzane
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora:

 1. dostępu do danych osobowych, to jest prawo do informacji, jakie dane osobowe są przetwarzane;
 2. sprostowania danych osobowych, w przypadku gdy staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób
  niepoprawne);
 3. usunięcia danych osobowych, w przypadkach gdy dane te przestaną być potrzebne do realizacji określonych
  powyżej celów ich przetwarzania, a także jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo
  jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. przeniesienia swoich danych.

Osoba, której dane dotyczą może również cofnąć swoją zgodę, o ile dane są na jej podstawie przetwarzane lub może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie, ale nie wpływa na zgodność przetwarzania danych które miało miejsce przed jej cofnięciem.

C. Skarga do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Każdy kto uzna, że jego prawa zostały w jakikolwiek sposób naruszone, ma prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2, 00-193 Warszawa
https://uodo.gov.pl/

D. Dodatkowe informacje
Podanie danych jest nieobowiązkowe, ale niezbędne dla skutecznego nawiązania kontaktu służbowego lub relacji handlowych z Administratorem.

Administrator nie będzie wykorzystywał danych do przeprowadzania zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji.