Polityka prywatności

Poniższa polityka prywatności opisuje kwestie związane z przetwarzaniem danych odwiedzających stronę internetową www.makeitright.pl, zwanej dalej „stroną”.

Ciasteczka (Cookies)

 1. Dla Twojej wygody używamy ciasteczek oraz podobnych technologii. Celem używania takich plików jest dostosowanie strony do potrzeb użytkowników, ale również zbieranie danych statystycznych. Ciasteczka to krótkie pliki tekstowe przechowywane w pamięci urządzenia końcowego (zazwyczaj w przeglądarce internetowej). Zawierają one parametry przypisane do użytkownika i są zapisywane w formie tekstowej. Dzięki nim możliwa jest identyfikacja powracającego użytkownika oraz zapamiętanie dokonanych na stronie wyborów. Obsługę ciasteczek można parametryzować w swojej przeglądarce internetowej. Tam również można usunąć pliki zapisane przez nas.
 2. Ciasteczka mogą być również używane przez naszych partnerów, w szczególności przez dostawcę usług analitycznych, takiego jak Google Inc.
 3. Strona używa następujących ciasteczek:
  1. Zapisywanie wybranej opcji językowej;
  2. Zapisywanie innych opcji wyboru;
  3. Ciasteczko sesji.
 4. Obsługę ciasteczek można skonfigurować w swojej przeglądarce internetowej. Można również usunąć pliki, które zapisaliśmy. Ustawienia Twojej przeglądarki, które pozwalają na użycie ciasteczek, będą traktowane jako Twoja zgoda na ich użycie.

Dane analityczne

 1. Strona korzysta z zewnętrznych usług analitycznych, takich jak Google Marketing Platform.
 2. Na stronie zaimplementowany jest Kod Pomiarowy Google Analytics. Usługa zbiera dane, w tym profil użytkownika oraz atrybuty sesji.
 3. Dane nie są przetwarzane w połączeniu z danymi identyfikującymi użytkownika (danymi osobowymi).
 4. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych przez Google Inc. można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Dane osobowe

1. Podstawowe informacje mające zastosowanie, gdy podajesz swoje dane osobowe, w celu nawiązania lub utrzymania kontaktu biznesowego lub relacji biznesowej z Makeitright sp. z o.o.
A. Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Makeitright sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-675, ul. Postępu 18B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000472633, NIP: 9571070116.

B. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Monikę Bogdał.

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez e-mail na adres: iod@makeitright.pl lub telefonicznie przez recepcję DPO +48 (61) 859 44 44, 859 44 43.

C. Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w celu nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych oraz relacji biznesowych.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, wyrażonej poprzez dobrowolne podanie tych danych (Artykuł 6 (1) a Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO), oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora lub przez stronę trzecią (Artykuł 6 (1) (f) RODO).

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub stronę trzecią obejmują:

 1. nawiązywanie i utrzymywanie współpracy handlowej,
 2. marketing, promocja i rozwój Makeitright Sp. z o.o. oraz firm z grupy;
 3. ustalanie, dochodzenie i ochrona przed ewentualnymi roszczeniami;
 4. wysyłanie danych w ramach Makeitright Sp. z o.o.;
 5. prowadzenie statystyk i analiz.

D. Odbiorcy danych osobowych
Dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora następujące usługi:

(1) usługi marketingowe, promocyjne i rozwojowe dla Makeitright sp. z o.o. oraz firm z grupy Makeitright sp. z o.o.;

(2) usługi techniczne i informatyczne oraz usługi analityczne,

(3) prowadzenie zewnętrznego archiwum lub niszczenie danych,

(4) przeprowadzanie audytów, monitorowanie przestrzegania prawa, doradztwo.

oraz Administrator będzie udostępniał dane osobowe (1) doradcom prawnym lub (2) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązującego prawa, pod warunkiem spełnienia przesłanek do takiego ujawnienia.

E. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie zamierza przekazywać żadnych danych osobowych klientom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

2. Rzetelność i przejrzystość przetwarzania
A. Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym czasu trwania relacji biznesowej lub utrzymywania kontaktów biznesowych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby ustalania, dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia takich roszczeń, chyba że obowiązujące prawa wymagają ich dłuższego przechowywania.

B. Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od Administratora:

 1. dostępu do danych;
 2. sprostowania danych w przypadku, gdy stają się one nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób nieprawidłowe);
 3. usunięcia danych osobowych w przypadkach, gdy dane te nie są już potrzebne do celów ich przetwarzania, jak określono powyżej, oraz gdy przetwarzanie byłoby niezgodne z prawem; lub gdy potrzeba usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora;;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. przenoszenia danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo w każdej chwili wycofać zgodę, nie wpływając na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
C. Prawo do skargi

Każdy, kto uważa, że jego prawa zostały naruszone w jakikolwiek sposób, ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Stawki 2, 00-193 Warszawa

https://uodo.gov.pl/pl

D. Dodatkowe informacje

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skutecznego nawiązania kontaktów biznesowych lub relacji handlowych z Administratorem.

Administrator nie będzie używał danych do przeprowadzania procesów decyzyjnych w sposób zautomatyzowany.